Volejte ZDARMA po–pá od 8 do 16 hodin: 800 888 101 nebo pište na info@ait-cesko.cz

Zásady ochrany osobních údajů

Jméno a kontakt odpovědné osoby podle GDPR

ait-česko s.r.o.

Vrbenská 2044/6
370 01 České Budějovice

Jednatel:

Petr Bareš

Kontakt:

Zabezpečení a ochrana vašich osobních údajů

Za svůj prvořadý úkol považujeme ochranu důvěrnosti osobních údajů, které poskytnete, a jejich ochranu před neoprávněným přístupem k nim. Proto vynakládáme maximální péči a používáme bezpečnostní standardy podle současného stavu techniky, abychom zajistili maximální ochranu vašich osobních údajů.

Jako společnost podle soukromého práva se na nás vztahují ustanovení Evropského nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Učinili jsme technická a organizační opatření, abychom zajistili, že jak my, tak i naši externí poskytovatelé služeb budou dodržovat nařízení o ochraně osobních údajů.

Vymezení pojmů

Zákonodárce požaduje, aby byly osobní údaje zpracovávány zákonně, v dobré víře a způsobem, který je srozumitelný dotčené osobě („zákonnost, zpracování v dobré víře, transparentnost“). Abychom mohli toto zpracování zajistit, informujeme vás o individuálních zákonných požadavcích, které jsou rovněž použity v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů:

 1. osobní údaje
  „Osobní údaje“ znamenají jakékoliv informace související s identifikovanou nebo identifikovatelnou fyzickou osobou (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na identifikační údaj, například jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, online identifikátor nebo jeden či více speciálních vlastností, které vystihují fyzickou, fyziologickou, genetickou, psychologickou, ekonomickou, kulturní nebo společenskou identitu dané fyzické osoby.
 2. zpracování
  „Zpracování“ znamená jakoukoliv operaci, která je prováděna pomocí automatizovaných postupů nebo bez nich, nebo jakoukoliv sérii operací vztahující se k osobním údajům, například shromažďování, shromažďování, organizace, uspořádání, ukládání, uzpůsobení nebo pozměňování, vyhledávání, nahlížení, používání, zpřístupňování přenosem, rozšiřování nebo jiná forma poskytnutí, porovnání nebo propojení, omezení, výmaz nebo zničení.
 3. omezení zpracování
  „Omezení zpracování“ znamená označení uložených osobních údajů s cílem omezit jejich budoucí zpracování.
 4. profilování
  „Profilování“ znamená automatizované zpracování osobních údajů, které sestává z používání těchto osobních údajů ke zhodnocení určitých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k analyzování nebo předvídání aspektů vztahujících se k pracovní výkonnosti, ekonomické situaci, zdraví, osobním preferencím, zájmům, spolehlivosti, chování, poloze nebo přemístění této fyzické osoby.
 5. pseudonymizace
  „Pseudonymizace“ znamená zpracování osobních údajů takovým způsobem, kdy už osobní údaje nelze spojit s konkrétním subjektem údajů bez použití dalších informací, za předpokladu, že tyto další informace jsou uchovávány odděleně a podléhají technickým a organizačním opatřením, která zajišťují, že osobní údaje nemohou být spojeny s identifikovanou nebo identifikovatelnou fyzickou osobou.
 6. souborový systém
  „Souborový systém“ znamená jakékoliv strukturované shromažďování osobních údajů přístupných podle specifických kritérií, a to centralizované, decentralizované, funkční nebo geografické.
 7. pověřená osoba
  „Správce“ znamená fyzickou nebo právnickou osobu, úřad, orgán, agenturu nebo jiný orgán, který samostatně nebo společně s ostatními rozhoduje o účelech a prostředcích pro zpracování osobních údajů; pokud jsou účely a prostředky tohoto zpracování specifikovány v právu Unie nebo v právu členských států, může se správce nebo určitá kritéria pro jeho jmenování stanovit v souladu s právem Unie nebo právem členských států.
 8. zhotovitelé
  „Zpracovatel“ znamená fyzickou nebo právnickou osobu, úřad, instituci nebo jiný orgán, který zpracovává osobní údaje jménem správce osobních údajů.
 9. příjemce
  „Příjemce“ znamená fyzickou nebo právnickou osobu, veřejný úřad, instituci nebo jiný orgán, kterému jsou osobní údaje předávány.
 10. třetí osoby
  „Třetí osobou“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, úřad, instituce nebo jiný orgán, které nejsou subjektem údajů, zpracovatelem osobních údajů, zpracovatelem osobních údajů a osobami oprávněnými ke zpracování osobních údajů pod přímou odpovědností zpracovatele osobních údajů nebo zpracovatele osobních údajů.
 11. souhlas
  „Souhlas“ subjektu údajů znamená jakékoliv dobrovolné prohlášení o úmyslu v konkrétním případě informovaným a jednoznačným způsobem, ve formě prohlášení nebo jiného potvrzujícího úkonu, kterým subjekt údajů dává najevo, že souhlasí se zpracováním osobních údajů, které se ho týkají.

Zákonnost zpracování

Zpracování osobních údajů je zákonné pouze tehdy, pokud existuje zákonný podklad ke zpracování. Podle článku 6(1), může být zákonným podkladem ke zpracování
písm. a–f nařízení GDPR, zejména:

a. subjekt údajů poskytl svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů k jednomu nebo více konkrétním účelům;

b. zpracování je nutné k plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou subjekt údajů je, nebo k zavedení předsmluvních opatření učiněných na žádost subjektu údajů;

c. zpracování je nutné ke splnění zákonné povinnosti, která se vztahuje na správce;

d. zpracování je nutné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;

e. zpracování je nutné ke splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu úřední pravomoci udělené správci;

f. zpracování je nutné k zajištění oprávněných zájmů správce osobních údajů nebo třetí osoby, pokud nemají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

Informace o shromažďování osobních údajů

 1. V následujícím textu informujeme o shromažďování osobních údajů při užívání naší webové stránky. Osobní údaje, například jméno, adresa, e-mailové adresy, chování uživatele.
 2. Pokud se na nás obrátíte e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, potom údaje, které poskytnete (vaše e-mailová adresa, případně vaše jméno a vaše telefonní číslo), uložíme, abychom mohli odpovídat na vaše otázky. Údaje, které v této souvislosti vzniknou, vymažeme poté, co jejich uložení již nebude nutné, nebo dojde k omezení jejich zpracování, pokud bude existovat zákonná povinnost uchování.

Shromažďování osobních údajů při vaší návštěvě webové stránky

V případě používání webové stránky pouze pro informační účely, tj. pokud se nezaregistrujete nebo nám jiným způsobem neposkytnete informace, budeme shromažďovat pouze ty osobní údaje, které váš prohlížeč přenese na náš server. Pokud si přejete prohlížet naši webovou stránku, budeme shromažďovat následující údaje, které jsou pro nás technicky nezbytné, abychom vám mohli zobrazit naši webovou stránku a zaručit stabilitu a zabezpečení (zákonným podkladem je článek 6 odst. 1 S. 1 písm. f nařízení GDPR):

 • IP adresa – datum a čas požadavku
 • Rozdíl časového pásma vůči greenwichskému hlavnímu času (GMT)
 • Obsah požadavku (konkrétní stránka)
 • Status přístupu / kód statusu HTTP – množství údajů převedených v každém případě
 • Webová stránka, ze které přichází požadavek – prohlížeč
 • Operační systém a jeho rozhraní – jazyk a verze softwaru prohlížeče.

Používání souborů cookies

 1. Kromě výše uvedených údajů se při vašem používání naší webové stránky ukládají na vašem počítači soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy na vašem harddisku v prohlížeči, který používáte, a jejichž prostřednictvím přicházejí určité informace do místa, které stanovuje soubor cookie. Soubory cookies nedokážou spouštět programy ani přenášet viry do vašeho počítače. Jejich úkolem je zajistit, aby byla nabídka internetu uživatelsky přívětivější a celkově efektivnější.
 2. Tato webová stránka využívá následující typy souborů cookies, jejichž rozsah a fungování jsou vysvětleny níže:
 • Přechodné soubory cookies (viz a.)
 • Trvalé soubory cookies (viz b.).

a. Přechodné soubory cookies jsou automaticky vymazány po uzavření prohlížeče. Sem patří zejména soubory cookies pro danou relaci. Tyto soubory cookies ukládají takzvané identifikační číslo relace, pomocí kterého mohou být různé požadavky vašeho prohlížeče přiřazeny ke společné relaci. Díky tomu může být váš počítač rozpoznán, pokud se vrátíte na naši webovou stránku. Cookies pro danou relaci se vymazávají, pokud se odhlásíte nebo pokud uzavřete prohlížeč.

b. Trvalé soubory cookies se automaticky vymazávají po určené lhůtě, která může být různá v závislosti na souboru cookie. Soubory cookies můžete kdykoliv vymazat v bezpečnostním nastavení svého prohlížeče.

c. Nastavení svého prohlížeče můžete nakonfigurovat podle svých přání a například odmítnout přijetí souborů cookies třetí osoby nebo všech cookies. „Soubory cookies třetí osoby“ znamenají soubory cookies, které byly vytvořeny třetí osobou, a tedy nikoliv aktuální webovou stránkou, na které se aktuálně nacházíte. Upozorňujeme, že v případě deaktivování souborů cookies se může stát, že nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky.

d. Pomocí souborů cookies vás identifikujeme při vašich následných návštěvách, pokud u nás máte účet. Jinak se budete muset při každé návštěvě znovu přihlašovat.

e. Používané bleskové soubory cookies nejsou zaznamenávány vaším prohlížečem, ale vaším bleskovým pluginem. Rovněž používáme ukládací objekty HTML5, které jsou uloženy na vašem mobilním zařízení. Tyto objekty ukládají požadované údaje nezávisle na vašem prohlížeči a nemají automatické datum uplynutí platnosti. Pokud si nepřejete, aby byly zpracovávány bleskové soubory cookies, musíte nainstalovat příslušný doplněk, například „Better Privacy“ pro prohlížeč Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) nebo Adobe Flash killer cookie pro prohlížeč Google Chrome. Použitím soukromého režimu ve svém prohlížeči můžete zabránit používání ukládacích objektů HTML5. Rovněž vám doporučujeme, abyste pravidelně ručně vymazávali soubory cookies a svoji historii prohlížeče.

Další funkce a nabídky naší webové stránky

 1. Kromě čistě informativního použití naší webové stránky nabízíme různé služby, které můžete v případě zájmu použít. Zpravidla musíte uvést další osobní údaje, které používáme při poskytování příslušné služby a na které se vztahují výše uvedené zásady pro zpracování osobních údajů.
 2. V některých případech využíváme ke zpracování vašich údajů externí poskytovatele. Tito poskytovatelé námi byli pečlivě vybráni a pověřeni a jsou vázáni našimi pokyny a jsou pravidelně kontrolováni.
 3. Dále můžeme předat vaše osobní údaje třetím osobám, pokud nabízíme účast v podporách prodeje, soutěžích, v uzavírání smluv nebo v podobných službách společně s partnery. Pokud si přejete více informací, uveďte, prosím, své osobní údaje nebo si prohlédněte popis nabídky níže.
 4. Pokud mají naši poskytovatelé služeb nebo partneři sídlo v zemi mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), budeme vás informovat o důsledcích této okolnosti v popise nabídky.

Děti

Naše nabídka je v zásadě zaměřená na dospělé osoby. Osoby mladší 18 let by nám neměly předávat žádné osobní údaje bez souhlasu svých rodičů nebo zákonných zástupců.

Práva subjektu údajů

 1. Odvolání souhlasu
  Pokud se zpracování osobních údajů zakládá na poskytnutém souhlasu, máte právo kdykoliv tento souhlas odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování, které proběhlo na základě souhlasu až do okamžiku odvolání souhlasu.
  Pokud si přejete uplatnit své právo na odvolání souhlasu, můžete se na nás kdykoliv obrátit.
 2. Právo na potvrzení
  Máte právo si vyžádat potvrzení od odpovědné osoby, zda zpracováváme osobní údaje, které se k vám vztahují. O potvrzení si můžete zažádat kdykoliv prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.
 3. Právo na informace
  Pokud jsou zpracovávány osobní údaje, můžete si kdykoliv vyžádat informace o těchto osobních údajích a o následujících informacích:
  a. účely zpracování;
  b. kategorie zpracovávaných osobních údajů;
  c. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo jsou stále zpřístupňovány, zejména příjemci v třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
  d. pokud je to možné, plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje ukládány, nebo pokud toto není možné, kritéria k určení této doby;
  e. existence práva na opravu nebo vymazání osobních údajů, které se vás týkají, nebo práva, aby správce omezil toto zpracování nebo namítal proti tomuto zpracování;
  f. existence práva na odvolání se k dohledovému orgánu;
  g. pokud nejsou osobní údaje shromažďovány od subjektu údajů, všechny dostupné informace o původu údajů;
  h. existence automatizovaného rozhodování včetně profilování v souladu s článkem 22(1) a (4) DSBER a alespoň v těchto případech smysluplné informace o použité logice a o rozsahu a zamýšleném dopadu tohoto zpracování na subjekt údajů.Pokud jsou osobní údaje převáděny do třetí země nebo mezinárodní organizace, máte právo být informován/a o příslušných zárukách v souladu s článkem 46 nařízení GDPR v souvislosti s přenosem. Poskytujeme kopii osobních údajů, které jsou předmětem zpracování. Za všechny další kopie, které vyžadujete od osoby, můžeme účtovat příslušný poplatek podle administrativních nákladů. Pokud podáte žádost elektronicky, budou informace poskytnuty v běžném elektronickém formátu, pokud nebude stanoveno jinak. Právo na obdržení kopie v souladu s odstavcem 3 nesmí ohrozit práva a svobody jiných osob.
 4. Právo na opravu
  Máte právo po nás požadovat neprodleně provedení opravy všech nesprávných osobních údajů, které se vás týkají. Se zohledněním účelů zpracování máte právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů – a to rovněž pomocí doplňujícího prohlášení.
 5. Právo na zrušení („Právo být zapomenut“)
  Máte právo požadovat po správci osobních údajů, aby neprodleně vymazal osobní údaje, které se vás týkají, a jsme povinni vymazat neprodleně osobní údaje, pokud nastane některý z následujících důvodů:
  a. Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.
  b. Subjekt údajů odvolá svůj souhlas, na kterém bylo zpracování založeno v souladu s článkem 6(1)(a) nebo článkem 9(2)(a) DSBER a neexistuje žádný jiný zákonný podklad základ ke zpracování.
  c. Subjekt údajů je proti zpracování podle článku 21(1) nařízení GDPR a neexistují žádné prvořadé zákonné důvody ke zpracování nebo je subjekt údajů proti zpracování podle článku 21(2) nařízení GDPR.
  d. Osobní údaje byly zpracovávány nezákonně.
  e. Výmaz osobních údajů je nutný ke splnění zákonné povinnosti podle práva Unie nebo podle práva členských států, kterým se správce osobních údajů řídí.
  f. Osobní údaje byly shromažďovány ve vztahu ke službám informační společnosti, poskytovaným v souladu s článkem 8(1) nařízení GDPR.
  V případě, kdy správce osobních údajů osobní údaje zveřejnil a je povinen je vymazat v souladu s odstavcem 1, je povinen učinit příslušná opatření, včetně technických opatření, a zohlednit dostupné technologie a náklady na zavedení, informovat zpracovatele osobních údajů, kteří zpracovávají osobní údaje, že po něm subjekt údajů vyžadoval výmaz všech odkazů na tyto osobní údaje nebo kopie nebo repliky těchto osobních údajů.
  Právo na zrušení („právo být zapomenut“) neexistuje, pokud je zpracování nutné:
  – k výkonu svobody vyjadřování a informací;
  – ke splnění zákonné povinnosti vyžadované pro zpracování podle práva Unie nebo členských států, která se vztahují na správce, nebo ke splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu úřední pravomoci udělené správci;
  – z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s článkem 9 (2) body (h) a (i) a článku 9(3) nařízení GDPR;
  – pro účely archivování ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo ke statistickým účelům podle článku 89(1) nařízení GDPR, kde právo poskytnuté v odstavci 1 pravděpodobně znemožní nebo závažně poškodí dosažení cílů tohoto zpracování nebo uplatnění, výkon nebo obhajobu zákonných nároků.
 6. Právo na omezení zpracování
  Máte právo požadovat po nás omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:
  a. přesnost osobních údajů je subjektem údajů zpochybňována po dobu, která umožňuje správci osobních údajů ověřit přesnost osobních údajů,
  b. zpracování je nezákonné a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a místo toho vyžaduje omezení používání osobních údajů;
  c. správce osobních údajů již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je potřebuje k uplatnění, výkonu nebo obhajobě zákonných nároků; nebo
  d. subjekt údajů podal námitku proti zpracování s odkazem na článek 21(1) DSBER, dokud nebylo zjištěno, zda oprávněné důvody subjektu údajů převyšují důvody subjektu údajů.V případech, kdy bylo zpracování omezeno v souladu s výše uvedenými podmínkami, budou tyto osobní údaje zpracovávány pouze – oddělení od jejich uložení – se souhlasem subjektu údajů nebo za účelem uplatnění, výkonu nebo obhajoby práv nebo ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu Unie nebo členského státu.
  K výkonu práva na omezení zpracování nás může subjekt údajů kdykoliv kontaktovat prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.
 7. Právo na přenositelnost údajů
  Máte právo obdržet osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, aktuálním a strojově čitelném formátu a máte právo přenést tyto údaje na jinou odpovědnou osobu bez zásahu odpovědné osoby, které byly osobní údaje poskytnuty, za předpokladu, že:
  a) zpracování vychází ze souhlasu podle článku 6 (1)(a) nebo článku 9 (2)(a) nebo ze smlouvy podle článku 6 (1)(b) nařízení GDPR, a
  b) zpracování je prováděno s využitím automatizovaných metod.Při uplatnění práva na přenositelnost údajů podle odstavce 1 máte právo, aby byly osobní údaje přeneseny přímo od jednoho správce osobních údajů na jiného správce osobních údajů, pokud je to technicky proveditelné. Uplatnění práva na přenositelnost údajů nemá vliv na právo na výmaz („právo být zapomenut“). Toto právo se nevztahuje na zpracování nutné ke splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu úřední pravomoci udělené správci.
 8. Právo na podání námitky
  Máte právo kdykoliv podat námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, podle článku 6(1)(e) nebo (f) DSBER z důvodů, které vzniknou z vaší konkrétní situace, včetně profilování na základě těchto ustanovení. Správce osobních údajů již nezpracovává osobní údaje, pokud nedokáže prokázat přesvědčivé důvody pro ochranu zpracování, které převyšují zájmy, práva a svobody subjektu údajů, nebo zpracování slouží k uplatnění nebo obhajobě zákonných nároků.Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoliv podat námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pro účely této inzerce; toto platí pro profilování, pokud je spojeno s tímto přímým marketingem. Pokud podáte námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již nadále osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti můžete bez ohledu na směrnici 2002/58/ES uplatnit své právo na odpor pomocí automatizovaných procesů, které využívají technické specifikace.Máte právo na podání námitky proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, k účelům vědeckého nebo historického průzkumu nebo ke statistickým účelům v souladu s článkem 89(1) z důvodů, které vznikly z vaší konkrétní situace, pokud není toto zpracování nutné ke splnění úkolu ve veřejném zájmu.Své právo na podání námitky můžete uplatnit kdykoliv, a to obrácením se na odpovědnou osobu.
 9. Automatizované rozhodování v jednotlivých případech, včetně profilování.
  Máte právo nebýt předmětem rozhodování založeného výhradně na automatizovaném zpracování – včetně profilování – které má vůči vám právní účinky nebo vás obdobným způsobem významně poškozuje. To neplatí, pokud je rozhodování:
  a. nutné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem osobních údajů,
  b. přípustné podle práva Unie nebo práva členských států, kterým se správce osobních údajů řídí, a toto právo obsahuje příslušná opatření k zajištění práv, svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, nebo
  c. s výslovným souhlasem subjektu údajů.Správce osobních údajů je povinen učinit vhodná opatření k zajištění těchto práv, svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, včetně alespoň práva na získání intervence osoby správce osobních údajů, na uvedení jeho vlastního postoje a na napadení rozhodnutí.Dotčená osoba smí uplatnit toto právo kdykoliv, a to obrácením se na odpovědnou osobu.
 10. Právo na podání odvolání k dohledovému orgánu
  Mají rovněž, aniž by tím byl dotčen jiný správný nebo soudní opravný prostředek, právo na podání odvolání k dohledovému orgánu, zejména v členském státě jejich místa bydliště, místa práce nebo místa, kde došlo podezření na porušení, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracování osobních údajů, které se ho týkají, je v rozporu s tímto nařízením.
 11. Právo na účinný soudní opravný prostředek
  Aniž by tím byly dotčeny kterékoliv dostupné správné nebo mimosoudní opravné prostředky, včetně práva na podání odvolání k dohledovému orgánu podle článku 77 nařízení GDPR, mají právo na účinný soudní opravný prostředek, pokud se domnívají, že jejich páva podle tohoto nařízení byla porušena v důsledku zpracování jejich osobních údajů v rozporu s tímto nařízením.

Používání služby Google Analytics

 1. Tato webová stránka používá službu Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics využívá „cookies“, což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak uživatelé používají tuto stránku. Informace, které generují soubory cookies o vašem používání této webové stránce, jsou obvykle přenášeny na server společnosti Google v USA, kde jsou uloženy. Pokud je však na této webové stránce aktivována anonymizace IP, zredukuje předtím společnost Google vaši IP adresu v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných státech, které jsou členy dohody o Evropského hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude přenesena na server společnosti Google v USA celá IP adresa a tam zkrácena. Jménem provozovatele této webové stránky využije společnost Google tyto informace k vyhodnocení vašeho užívání webové stránky, k sestavení zpráv o činnosti na webové stránce a k poskytnutí dalších služeb spojených s užíváním webové stránky a internetu operátorovi webové stránky.
 2. IP adresa, která je přenášena vaším prohlížečem ve spojitosti se službou Google Analytics, není slučována s jinými údaji Googlu.
 3. Můžete odmítnout používání cookies zvolením příslušného nastavení u svého prohlížeče, avšak upozorňujeme vás, že pokud tak učiníte, může se stát, že nebudete moci využívat plnou funkčnost této webové stránky. Můžete rovněž zamezit společnosti Google ve shromažďování údajů, které generují soubory cookies a které se týkají vašeho používání webové stránky (včetně vaší IP adresy), a ve zpracování těchto údajů společností Google, a to stažením a nainstalováním plug-inu prohlížeče, který naleznete pod následujícím odkazem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 4. Tato webová stránka používá službu Google Analytics s rozšířením „_anonymizeIp()“. V důsledku toho jsou IP adresy dále zpracovávány ve zkrácené formě, aby bylo možné vyloučit osobní vztah. Pokud jsou údaje, které jsou o vás shromažďovány, osobní, budou okamžitě vyřazeny a osobní údaje budou neprodleně vymazány.
 5. Službu Google Analytics využíváme k analyzování a pravidelnému vylepšování používání naší webové stránky. Můžeme vylepšit naši nabídku a učinit ji pro vás jako pro uživatele zajímavější. Ve výjimečných případech, kdy jsou osobní údaje převáděny do USA, se společnost Google podrobuje bezpečnostnímu štítu EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Zákonným podkladem pro použití Google Analytics je článek 6, odst. 1 S. 1 písm. f nařízení GDPR.
 6. Informace třetí osoby: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, Fax: +353 (1) 436 1001. Podmínky uživatele: www.google.com/analytics/terms/cz.html, Přehled ochrany údajů: https://policies.google.com/privacy?hl=cs, a rovněž prohlášení o ochraně údajů:https://policies.google.com/privacy?hl=cs.
 7. Tato webová stránka rovněž využívá službu Google Analytics k analýze přílivu návštěvníků nezávislé na zařízení, která se provádí prostřednictvím uživatelského identifikačního čísla. Cross-device analýzu vašeho používání můžete deaktivovat ve svém zákaznickém účtu pod „My data“ (Moje údaje), „Personal data“ (Osobní údaje).

Používání plug-inů sociálních sítí

 1. V současnosti používáme následující plug-iny sociálních sítí: Facebook, Google+, Twitter, Xing, LinkedIn, WeChat, YouTube. Používáme takzvané řešení o dvou kliknutích. To znamená, že pokud navštívíte naši stránku, nejsou nejprve předávány žádné osobní údaje poskytovatelům plug-inů. Poskytovatele plug-inu můžete rozpoznat označením v políčku výše jeho počátečního písmena nebo loga.  Nabízíme vám možnost komunikovat přímo s poskytovatelem plug-inu prostřednictvím tlačítka. Teprve pokud kliknete na označené políčko a tím ho aktivujete, obdrží poskytovatel plug-inu informaci, že jste vstoupili na odpovídající webovou stránku z naší online nabídky. Kromě toho budou přeneseny údaje uvedené v § 3 tohoto prohlášení. V případě Facebooku a Xing je IP adresa anonymizována neprodleně po shromáždění, a to podle příslušného poskytovatele v Německu. Aktivováním plug-inu jsou osobní údaje přeneseny od vás k příslušnému poskytovateli plug-inu a tam jsou uloženy (v případě poskytovatelů z USA jsou uloženy v USA). Jelikož poskytovatel plug-inu shromažďuje údaje zejména prostřednictvím souborů cookies, doporučujeme vám, abyste před kliknutím na šedý box vymazali všechny soubory cookies pomocí bezpečnostního nastavení svého prohlížeče.
 2. Nemáme žádný vliv na shromažďované údaje a na procesy zpracování údajů ani nám není znám úplný rozsah shromažďování údajů, účely zpracování, lhůty ukládání. Rovněž nemáme žádné informace o výmazu údajů shromážděných poskytovatelem plug-inu.
 3. Poskytovatel plug-inu ukládá údaje o vás shromážděné jako uživatelské profily a využívá je k účelům inzerce, průzkumu trhu, případně poptávkově orientovanému provedení své webové stránky. Toto vyhodnocení se uskutečňuje zejména (i u uživatelů, kteří nejsou přihlášeni) k zobrazení inzerce, která je přiměřená poptávce, a k informování jiných uživatelů sociální sítě o vašich činnostech na naší webové stránce. Máte právo na podání námitky proti vytváření těchto uživatelských profilů, přičemž k uplatnění tohoto práva se musíte obrátit na příslušného poskytovatele plug-inu. Prostřednictvím plug-inů vám nabízíme možnost interakce se sociálními sítěmi a jinými uživateli, abychom mohli zlepšit naši nabídku a učinit ji pro vás jako pro uživatele zajímavější. Zákonným podkladem pro použití plug-inů je článek 6, odst. 1 věta 1 písm. f nařízení GDPR.
 4. Údaje jsou předávány bez ohledu na to, zda máte účet u poskytovatele plug-inu a zda jste tam přihlášeni. Pokud jste u poskytovatele plug-inu přihlášen/a, budou údaje shromažďované u nás přímo přiřazeny k vašemu stávajícímu účtu u poskytovatele plug-inu. Pokud kliknete na aktivované tlačítko a například propojíte stránku, uloží poskytovatel plug-inu rovněž tyto informace ve vašem uživatelském účtu a bude je veřejně sdílet s vašimi kontakty. Doporučujeme vám, abyste se po používání sociální sítě pravidelně odhlašovali, zejména před aktivováním tlačítka, jelikož tímto způsobem se můžete vyhnout přiřazení vašeho profilu u poskytovatele plug-inu.
 5. Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich zpracování poskytovatelem plug-inu naleznete v prohlášeních o ochraně údajů těchto poskytovatelů, která jsou uvedena níže. Přinášejí vám rovněž další informace o vašich právech v tomto ohledu a o možnostech nastavení pro ochranu vašeho soukromí.
 6. Adresy příslušných poskytovatelů plug-inů a UR s jejich informacemi o ochraně údajů:
  a. Facebook Inc, 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; www.facebook.com/policy.php; další informace o shromažďování údajů: www.facebook.com/help/186325668085084. Společnost Facebook se podrobila bezpečnostnímu štítu EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
  b. Google Inc, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://policies.google.com/technologies/ads?hl=cs. Společnost Google se podrobila bezpečnostnímu štítu EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
  c. Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; twitter.com/privacy. Společnost Twitter se podrobila bezpečnostnímu štítu EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
  d. Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburk, Německo; www.xing.com/privacy.
  e. LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Společnost LinkedIn se podrobila bezpečnostnímu štítu EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
  f. YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066 USA policies.google.com/privacy společnost Google se podrobila bezpečnostnímu štítu EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.Smluvní zpracovatelé Využíváme externí poskytovatele služeb (smluvní zpracovatelé), například k expedici zboží, letáků nebo ke zpracování plateb. S poskytovatelem služeb bylo uzavřeno samostatné zpracování údajů z objednávek(?) za účelem záruky ochrany vašich osobních údajů.